Diensten - 295086-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Ontwerpadviezen

2019/S 120-295086

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 092-222509)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postadres: ul. Pańska 81/83
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-834
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Kossak-Tabor
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Telefoon: +48 224328147

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parp.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.parp.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”

Referentienummer: p/126/DAS/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79415200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zorganizowanie programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”. Celem programu edukacyjnego jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych instrumentów, usług lub programów wsparcia dla przedsiębiorców.

Program skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego (JST) oferujących usługi/programy dla przedsiębiorców.

Na program składa się organizacja 3 procesów projektowych, z których każdy będzie prowadził do wypracowania instrumentu dla przedsiębiorców, który następnie zostanie wdrożony przez instytucję uczestniczącą w programie (prace związane z wdrożeniem nie są częścią tego zamówienia). Proces projektowy bazuje na metodologii service design i składa się z:

a. 8 warsztatów dla każdego procesu projektowego;

b. 2 zjazdów edukacyjno-networkingowych;

c. Demo Day.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-222509

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
Te lezen:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Te lezen:
Datum: 24/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: