Diensten - 295158-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

België-Brussel: Bussen en touringcars

2019/S 120-295158

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Stéphane Olivier
Telefoon: +32 495205181
E-mail: stephane.olivier@stib.brussels
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stib.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331102

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging van de EURO 5-EEV-aandrijflijn van de Van Hool A330D2-bussen

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4247/RB/SO-F20_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121200
34121400
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mechelen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Levering van standaard bussen en gelede bussen voor het MIVB-netwerk.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2003/S 190-171439

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: AB/2005
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
07/04/2009
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Van Hool
Bernard Van Hoolstraat 58
Lier
2500
België
E-mail: sales.bc@vanhool.be
NUTS-code: BE212

Internetadres: www.vanhool.be

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 66 040 013.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, kennisgeving of kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van 60 dagen.

De in artikel bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van 15 dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn 10 dagen.

De in artikel bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van 5 jaar.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34121000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
34311000
34121100
34121200
34121400
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mechelen

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van standaard bussen en gelede bussen voor het MIVB-netwerk en vervanging van de EURO 5-EEV-aandrijflijn van de Van Hool A330D2-bussen.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 66 040 013.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Van Hool
Bernard Van Hoolstraat 58
Lier
2500
België
E-mail: sales.bc@vanhool.be
NUTS-code: BE212

Internetadres: www.vanhool.be

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Vervanging van de EURO 5-EEV-aandrijflijn van de Van Hool A330D2-bussen.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De Van Hool A330 D2 bussen werden geleverd vanaf 2009. De MIVB wordt geconfronteerd met een aantal problemen die hun oorsprong in het ontwerp van de motor vinden. Gezien geen structurele oplossing voor deze problemen gevonden werd, blijft deze vloot onderworpen met een omslachtige monitoring van de aandrijflijn, waarop technische tussenkomst nodig is. Uit analyses blijkt dat de beste optie voor de MIVB is om de originele aandrijving te vervangen door een nieuwe aandrijving (ombouw naar Euro 6d). Deze vervanging dient de vorm van een standaard upgrade te krijgen om de eenvoudige reden dat de aandrijving nauw in interface met de rest van het voertuig is en ze een aanpassing aan het homologatie-dossier van deze voertuigen met zich meebrengt. Dit betekent dat de upgrade de vorm zal krijgen van een aanpassing van de vloot van de MIVB volgens het type aandrijfcombinatie geïmplementeerd door de constructeur voor de nieuw geproduceerde voertuigen van het type A330.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 66 040 013.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 83 335 173.00 EUR