Werken - 295215-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 120-295215

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Postadres: ul. Słowackiego 200
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL633
Postcode: 80-298
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Stangret
E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl
Telefoon: +48 583481154
Fax: +48 583452283

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.airport.gdansk.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym w Gdańsku

Referentienummer: ZP/3/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa Budynku pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z:

a) zaprojektowaniem, dostawą, montażem i uruchomieniem czterech lotniczych rękawów pasażerskich wraz z automatycznym systemem dokowania (AVDGS) samolotów,

b) zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu przylotowego (BHS) w strefie przylotów terminala.

Przedmiot zamówienia określa:

— Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

— Dokumentacja Projektowa Przetargowa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
45300000
45400000
34969100
34961000
34997000
38581000
32300000
39100000
71200000
51200000
42900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Na Przedmiot zamówienia składa się:

1. Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej Przetargowej projektów wykonawczych (projekty wykonawcze dla wszystkich branż należy wykonać w oprogramowaniu w technologii BIM, koordynację wielobranżową projektów wykonawczych należy przeprowadzić na podstawie graficznej reprezentacji 3D modelu BIM, zakładany poziom szczegółowości modelu to LOD 300) oraz innych opracowań dokumentacji projektowej, wraz z przeniesieniem praw autorskich;

2. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie lotniczych rękawów pasażerskich wraz z automatycznym systemem dokowania (AVDGS) samolotów;

3. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu przylotowego (BHS) w strefie przylotów terminala, w którego skład wchodzą: system rozładunku, sortowania i transportu bagażu rejestrowanego w tym ponadgabarytowego, stanowisk odbioru bagażu, stanowiska kontroli celnej oraz system kontroli radiometrycznej bagaży i pasażerów;

4. Wykonanie wszystkich robót związanych z kompleksową budową: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w oparciu o Dokumentację Projektową Przetargową oraz w oparciu o projekty wykonawcze i inne opracowania dokumentacji projektowej, w tym projekty warsztatowe, projekty organizacji robót, ruchu i zabezpieczeń i niezbędne inne wykonane przez Wykonawcę w ramach Zamówienia.

Szczegółowy opis zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz Dokumentacji Projektowej Przetargowej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena brutto – 100 %. Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 100 pkt.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji finansowej:

a) posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów),

b) w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym roku obrotowym, uzyskali przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (sto milionów złotych).

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający żąda:

— informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie niższej, niż określona w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— sprawozdań finansowych Wykonawcy w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:

a) 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem przebudowę /rozbudowę/ budowę w rozumieniu ustawy prawo budowlane obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 70 000 000 PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3,

2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie:

a) Kierownik kontraktu – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na zarządzaniu/ kierowaniu realizacją co najmniej 1 zamówienia obejmującego przebudowę/rozbudowę/budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 70 000 000 PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3

b) kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujące kierowanie co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na przebudowie/rozbudowie/budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 70 000 000 PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3

c) Kierownicy robót – posiadający uprawnienia do kierowania robotami w swoich specjalnościach bez ograniczeń (wyszczególnionych poniżej), oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy przebudowie/rozbudowie/budowie obiektu użyteczności publicznej zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia kierowników robót o następujących specjalnościach:

— kierownik robót instalacyjnych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— kierownik robót elektrycznych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— kierownik robót teletechnicznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownik kontraktu, kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1202) oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11.9.2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 2272 z późn. zm.).

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) wykazu zrealizowanych zamówień, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1), SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu i kubatury, wartości, dat wykonania, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy ww. zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie określonym w Rozdziale IV pkt 1. ppkt 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie lotniczych rękawów pasażerskich i systemu AVDGS,

2) oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu przylotowego w strefie przylotów terminala.

Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje odnośnie wadium zawiera Rozdział X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziału XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Umownych stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Umownych stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200, POLSKA, przy pomocy platformy zakupowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), oraz 8) ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie na warunkach i w zakresie przewidzianych w Warunkach Umownych stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zostały określone w SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem jednolitego dokumentu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przepisów w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się w informacjach wstępnych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019