Leveringen - 295256-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Periodieke indicatieve aankondiging - niet gebruikt als middel voor een oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Amsterdam: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2019/S 120-295256

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GVB Exploitatie B.V.
Nationaal identificatienummer: 5953591
Postadres: Arlandaweg 106
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 1043 HP
Land: Nederland
Contactpersoon: Gert Jan van der Kamp
E-mail: inkoop@gvb.nl
Telefoon: +31 204606060

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gvb.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Meesleepbeveiliging deuren S3M4 (verwachte einddatum: 27.9.2019).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

GVB heeft het voornemen de deuren van de sneltramvoertuigen S3/M4 te voorzien van een meesleepbeveiliging, door het laten aanbrengen van nieuwe deurrubbers met gevoelige randen. Dit betreft een serie voertuigen van 37 stuks. Elk voertuig is voorzien van 8 deuren (16 deurbladen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft een serie voertuigen van 37 stuks. Elk voertuig is voorzien van 8 deuren (16 deurbladen).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019