Leveringen - 295260-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Zaventem: Veiligheidscamera's

2019/S 120-295260

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Brussels Airport Company nv
0890.082.292_27114
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1C, 1ste Verdieping (Receptie)
Zaventem
1930
België
Contactpersoon: Procurement
E-mail: HDCAMERAS@brusselsairport.be
NUTS-code: BE241

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brusselsairport.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335605

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335605
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BAC+nv-BAC%2FIRE%2FIT%2FEU%2F2019%2F012-F05
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=23473
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het leveren van diverse types Camera's.

Referentienummer: BAC nv-BAC/C&OC/Security/EU/2019/012-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract voor levering van vaste HD camera's, PTZ HD camera's en thermische camera's welke zullen worden gebruikt voor de vervanging van de huidige analoge camera's.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren van HD camera's

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luchthaven Brussel-Nationaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamcontract voor de levering van vaste HD camera's, PTZ HD camera's, welke zullen worden gebruikt voor de vervanging van de huidige analoge camera's, voor toekomstige projecten en onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 2 jaar

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanvraag tot deelneming moet worden ingediend via e-Tendering, op het in punt I.3) van deze aankondiging vermelde adres. Een aanvraag tot deelneming die niet via deze weg wordt ingediend, zal worden geweerd.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren van Thermische camera's.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luchthaven Brussel-Nationaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamcontract voor de levering van Thermische camera's welke zullen worden gebruikt voor de vervanging van de huidige thermische camera's, voor toekomstige projecten en voor onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 2 jaar

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanvraag tot deelneming moet worden ingediend via e-Tendering, op het in punt I.3) van deze aankondiging vermelde adres. Een aanvraag tot deelneming die niet via deze weg wordt ingediend, zal worden geweerd.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie UEA.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie UEA.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie UEA.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

De voorwaarden inzake betaling worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 19/08/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

— Het bestek zal na onderzoek van de kandidaturen overgemaakt worden aan de geselecteerde kandidaten. Het bestek zal enkel

In het Nederlands ter beschikking worden gesteld en de offertes zullen enkel in het Nederlands, Frans of Engels mogen worden

Ingediend.

— Eenzelfde entiteit kan slechts éénmaal, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium hetzij als entiteit op wiens

Draagkracht/bekwaamheid de Kandidaat zich gebeurlijk beroept, een Offerte indienen.

— De kandidaat moet aangeven welke delen van de opdracht de kandidaat in onderaanneming wenst te geven,

— Indien de kandidaat beroep doet op de draagkracht van een onderaannemer om aan de selectiecriteria te voldoen, is deze op zijn beurt onderhevig aan dezelfde uitsluitings- en selectiecriteria en

Dient deze onderaannemer een aparte UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen. Tijdens uitvoering kan

Onderaanneming niet wijzigen, tenzij met akkoord BAC.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
België

Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
België

Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
België

Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019