Leveringen - 295275-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Wernigerode: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 120-295275

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB)
Dornbergsweg 7
Wernigerode
38855
Duitsland
Contactpersoon: Geschäftsführung
Telefoon: +49 3943564112
E-mail: wolters@hvb-harz.de
Fax: +49 3943564180
NUTS-code: DEE09

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hvb-harz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2106144/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fahrzeugbeschaffung Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) 2019

Referentienummer: CNG 2019 NW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von 6 CNG-Überland-Niederflur-Linienbussen 12 m entsprechend des Lastenheftes 2019 der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE09
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wernigerode

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 6 CNG-Überland-Niederflur-Linienbussen entsprechend des Lastenheftes 2019 der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB), Kauf, Abholung on Deutschland nach vorheriger technischer Abnahme auf dem Betriebshof des Fahrzeugherstellers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/07/2019
Einde: 06/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Es wird von einem aktiven Wettbewerb ausgegangen. Alle Teilnehmer, deren Teilnahmeunterlagen rechtzeitig und vollständig eingegangen sind, werden aufgefordert, ein Angebot abzugeben.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben für den ÖPNV (EFRE Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle Unterlagen müssen in deutscher Sprache vorliegen, Übersetzungen müssen amtlich beglaubigt sei. Die Nachreichung von Unterlagen ist ausgeschlossen. Alle Unterlagen müssen bis zum Ende der Erklärung der Teilnahme (9.7.2019 12h Ortszeit) vorliegen.

— Auszug Gewerbezentralregister, nicht älter als 3 Monate vor Ausschreibungsveröffentlichung,

— Handelsregisterauszug, nicht älter als 3 Monate vor Ausschreibungsveröffentlichung.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle Unterlagen müssen in deutscher Sprache vorliegen, Übersetzungen müssen amtlich beglaubigt sein. Die Nachreichung von Unterlagen ist ausgeschlossen. Alle Unterlagen müssen vollständig bis zum Ende der Erklärung der Teilnahme (9.7.2019, 12h Ortszeit) vorliegen.

— Erklärung/Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes über die Zahlung von Steuern, nicht älter als 3 Monate vor Ausschreibungsveröffentlichung,

— Erklärung/ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungsträger, nicht älter als 3 Monate vor Ausschreibungsveröffentlichung,

— Erklärung zur Insolvenz, Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird als Insolvenz gewertet,

— Erklärung zu Verfehlungen,

— Erklärung zu Berufsgenossenschaft,

— Erklärung zum Gesamtumsatz,

— Referenzliste (Entsprechend Anlage Referenzliste),

— vollständiger Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht) der letzten beiden Geschäftsjahre,

— Bonitätsauskunft der Creditreform oder eines ähnlichen Institutes (Bankauskunft genügt nicht), nicht älter als 6 Monate vor Ausschreibungsveröffentlichung.

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle Dokumente sind in deutscher Sprache erforderlich, u. a. Zertifikate und Bedienungsanleitungen:

— Der Auftragnehmer hat eine verbindliche Lieferzusage abzugeben, spätester Auslieferungstermin ist der 6.12.2019,

— Nachweis des Einsatzes eines Qualitätsmanagementssystems nach DIN EN ISO 9001-2008 oder gleichwertig,

— Nachweis DIN EN ISO 14001 oder gleichwertig.

Eventuele minimumeisen:

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Es handelt sich um ein zweistufiges Verfahren.

Stufe 1: Sie bewerben sich mit den geforderten Unterlagen bei der Vergabestelle für den Teilnahmewettbewerb. Frist für den Teilnahmewettbewerb endet am 9.7.2019 um 12.00 Uhr Ortszeit

Stufe 2: Nach Zulassung zum Verfahren erhalten Sie das Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines Angebotes. Die Abgabefrist endet am 23.7.2019 um 12h Ortszeit.

Die Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) ist Sektorenauftraggeber.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt 30 Tage nach mängelfreier Lieferung.

Bei verzögerter Lieferung Verzugszahlung des Auftragnehmers von 150 EUR je Kalendertag/Fahrzeug.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Der Auftrag wird im Rahmen des seit 1.1.2018 geltendes öffentlichen Dienstleistungauftrags (öDA) des Landkreises Harz erteilt. Die Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der öDA vorzeitig beendet wird bzw. die Finanzierung nicht gewährleistet ist.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landkreis Harz, Vergabestelle
Friedrich-Ebert-Str. 42
Halberstadt
38820
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019