Leveringen - 295284-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Venetië: Elektriciteitsbenodigdheden

2019/S 120-295284

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ACTV S.p.A. — Codice AUSA 0000237510
Postadres: Isola Nova del Tronchetto 32
Plaats: Venezia
NUTS-code: ITH35
Postcode: 30135
Land: Italië
Contactpersoon: Direzione Appalti e Acquisti
E-mail: gare@avmspa.it
Telefoon: +39 412722403
Fax: +39 412722066

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.actv.it

Adres van het kopersprofiel: https://portalegare.avmspa.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per il settore navale ACTV

Referentienummer: G14554
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per il settore navale ACTV

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 912 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico vario

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico vario

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 578 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di cavi elettrici

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di cavi elettrici

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 135 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di proiettori, lampade e lmapadine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di proiettori, lampade e lmapadine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 104 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di telecamere e materiale elettronico

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di telecamere e materiale elettronico

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 93 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione «gare e procedure in corso» al n. G14554

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione «gare e procedure in corso» al n. G14554

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR del Veneto
Plaats: Venezia
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019