Leveringen - 295286-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Milaan: Detectie- en analyseapparatuur

2019/S 120-295286

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Amiacque S.r.l.
Via Rimini 34–36
Milano
20142
Italië
Telefoon: +39 02825021
E-mail: appalti.gruppocap@legalmail.it
Fax: +39 02825021
NUTS-code: ITC

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gruppocap.it

Adres van het kopersprofiel: www.gruppocap.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti

Referentienummer: 1900169
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell'ATO Città Metropolitana di Milano — Suddiviso in 3 lotti

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 375 900.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4
Voornaamste plaats van uitvoering:

ATO Città Metropolitana di Milano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell’ATO Città Metropolitana di Milano

Suddiviso in 3 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4
Voornaamste plaats van uitvoering:

ATO Città Metropolitana di Milano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell’ATO Città Metropolitana di Milano

Suddiviso in 3 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 412 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4
Voornaamste plaats van uitvoering:

ATO Città Metropolitana di Milano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell’ATO Città Metropolitana di Milano

Suddiviso in 3 lotti

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 522 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Come descritti nel disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Come descritti nel disciplinare di gara.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Come descritti nel disciplinare di gara.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Come descritti nel disciplinare di gara.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Come descritti nel disciplinare di gara.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Come descritti nel disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Milano
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019