Leveringen - 295289-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Desktop computers

2019/S 120-295289

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11054545
Postadres: Aleea Albăstrelelor nr. 10
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223
Postcode: 900132
Land: Roemenië
Contactpersoon: Biroul Achiziții
E-mail: lucian.constantinescu@cfrcalatori.ro, claudia.capugiu@cfrcalatori.ro
Telefoon: +40 241585342
Fax: +40 241582591

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Computer portabil (laptop), computer de birou, unități centrale PC, monitoare video color, surse de alimentare continuă (UPS) – S.R.T.F.C. Constanța

Referentienummer: A1-RO11054545-1128-09.04.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Computer portabil (laptop), computer de birou, unitati centrale PC, monitoare video color, surse de alimentare continua (UPS).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 33 390.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30213400
31154000
32323100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform prevederilor caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7 buc. computer birou, 4 buc. computer portabil (laptop), 6 buc. unitati centrale PC, 3 buc. monitoare video color si 4 surse de alimentare continua (UPS).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-198017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35
Benaming:

Contract sectorial de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 150.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 390.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul Juridic al S.R.T.F.C. Constanța
Postadres: Al Albastrelelor 10, et 1, cam 403
Plaats: Constanța
Postcode: 900132
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.ene@cfrcalatori.ro
Telefoon: +40 241585342
Fax: +40 241582591

Internetadres: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019