Leveringen - 295294-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Bagagescanapparatuur

2019/S 120-295294

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Nationaal identificatienummer: 10349560
Postadres: Lennujaama tee 12
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 11101
Land: Estland
Contactpersoon: Ester Kodar
E-mail: ester.kodar@tll.aero
Telefoon: +372 6058902

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tallinn-airport.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Registreeritud pagasi EDS-seadmete ostmine Tallinna lennujaama

Referentienummer: 205327
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38581000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

EDS-seadmed peavad vastama EDS toimimisnõuetele kehtestatud standardile 3.1 või 3. Toimimisnõuded on kehtestatud Euroopa Liidu lennundusjulgestuse regulatsioonidega.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38581000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EDS-seadmed peavad vastama EDS toimimisnõuetele kehtestatud standardile 3.1 või 3. Toimimisnõuded on kehtestatud Euroopa Liidu lennundusjulgestuse regulatsioonidega.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063534
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019