Leveringen - 295296-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Watermeters

2019/S 120-295296

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
NI Water and its subsidiaries
Westland House
Belfast
BT14 6TE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Charlotte Mercier
E-mail: sourcing@niwater.com
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

C973 — Supply and Delivery of Cold Water Meters and Ancillaries

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and delivery of cold water meters and ancillaries including traditional manual reading meters, automatic meter reading meters and a range of associated equipment and meter testing services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of cold water meters and ancillaries including traditional manual reading meters, automatic meter reading meters and a range of associated equipment and meter testing services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cost / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract period will be for 2 years with the option to extend for a further 1+1 year periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract period will be for 2 years with the option to extend for a further 1+1 year periods.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-086764
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Diehl Metering SAS
67 rue Du Rhone
Nürnberg
68304
Frankrijk
Telefoon: +44 1422255998
E-mail: sylvia.varga@diehl.com
NUTS-code: FR

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract period will be for 2 years with the option to extend for a further 1+1 year periods.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NI Water and its subsidaries
Belfast
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019