Leveringen - 295301-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Madrid: Elektromotoren

2019/S 120-295301

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Metro de Madrid, Sociedad Anónima
A28001352
C/ Cavanilles, 58
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación
Telefoon: +34 913798800
E-mail: Ger.Contratacion@metromadrid.es
Fax: +34 915017800
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metromadrid.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de repuestos del proveedor Siemens Mobility para el mantenimiento de del material móvil de Metro de Madrid

Referentienummer: 6011900192
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de repuestos del proveedor Siemens Mobility para el mantenimiento de del material móvil de Metro de Madrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 864 135.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31161000
35125100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de repuestos del proveedor Siemens Mobility para el mantenimiento de del material móvil de Metro de Madrid.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Que Siemens Mobility, S. L. U es la única empresa que puede realizar los trabajos de suministro de repuestos originales del proveedor Siemens Mobility, S. L. U por los motivos que a continuación se exponen: que, de los componentes que se necesitan, a fecha de hoy, el Servicio de Compras de Metro de Madrid, no dispone de especificaciones técnicas ni de planos constructivos de fabricación actualizados, ni tiene homologados a otros fabricantes que permitan la adquisición de repuestos equivalentes, totalmente intercambiables con ellos, y que aseguren idénticas funcionalidades, prestaciones y rendimiento. Por lo tanto, es suministro exclusivo del proveedor Siemens Mobility, S. L. U.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de repuestos del proveedor Siemens Mobility para el mantenimiento de del material móvil de Metro de Madrid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Siemens Mobility, S. L. U.
B87971677
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 864 135.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 864 135.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
Madrid
28014
Spanje
Telefoon: +34 917206346

Internetadres: www.madrid.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 104 LCSE, para interponer el recurso especial en materia de contratación y para interponer la cuestión de nulidad 30 días hábiles, o 6 meses en su caso, en los términos previstos en el artículo 111 LCSE.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid
C/ Maudes, 17
Madrid
28003
Spanje
Telefoon: +34 915803100

Internetadres: www.madrid.org

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019