Leveringen - 295310-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Italië-Fiumicino: Instapslurven voor vliegtuig

2019/S 120-295310

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aeroporti di Roma S.p.A.
Postadres: Via Pier Paolo Racchetti 1
Plaats: Fiumicino
NUTS-code: ITI43
Postcode: 00054
Land: Italië
Contactpersoon: G. Sabino
E-mail: giacomo.sabino@adr.it
Telefoon: +39 066595-3877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adr.it

Adres van het kopersprofiel: https://vendor.i-faber.com/adr

I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura, installazione e successiva manutenzione di pontili di imbarco aeromobili e di impianti accessori di piazzola Aeroporto di Fiumicino — C.I.G. n. 76706092CB

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34969100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 7 495 097.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 222-508881

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fornitura, installazione e successiva manutenzione di pontili di imbarco aeromobili e di impianti accessori di piazzola Aeroporto di Fiumicino — C.I.G. n. 76706092CB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Shenzhen CIMC Tianda Airport Support Ltd
Plaats: Shenzhen
NUTS-code: 00
Land: China
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 927 784.42 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 495 097.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019