Leveringen - 295312-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Połaniec: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 120-295312

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Zawada 26
Połaniec
28-230
Polen
Contactpersoon: Jarosław Szczepaniak
Telefoon: +48 158656280
E-mail: szczepaniak.jaroslaw@enea.pl
Fax: +48 158656688
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

Adres van het kopersprofiel: https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Budowa instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin”

Referentienummer: NZ/PZP/42/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Budowa instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 450 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Budowa instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin”

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dotyczy punktu II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT: powyżej 443 000 EUR.

Dotyczy punktu II.2.6) Szacunkowa wartość: Wartość bez VAT: powyżej 443 000 EUR.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie również pod adresem: https://aukcje.eb2b.com.pl/

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-027435
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Budowa instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIRIUS Polska sp. z o.o. - lider konsorcjum
KRS 0000218545
ul. Nugat 3/30 Warszawa
Warszawa
02-776
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sirius Engineers LTD
Business ID: 1832472-4
ul. Vapaalantie 2b 19
Vantaa
FI-01650
Finland
NUTS-code: FI1B
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elporem i ELpoautomatyka Sp. z o.o.
KRS 0000144290
Zawada 26
Zawada
28-230
Polen
NUTS-code: PL721
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 443 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 450 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019