Leveringen - 295319-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Diverse software en computersystemen

2019/S 120-295319

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 103-250396)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aktsiaselts Tallinna Sadam
10137319
Sadama tn 25
Tallinn
15051
Estland
Contactpersoon: Indrek Korela
Telefoon: +372 53021594
E-mail: Indrek.korela@ts.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ts.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Microsofti litsentsid

Referentienummer: 209669
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus sõlmimaks hankeleping Microsofti tarkvaratoodete EAS (Enterprise Agreement Subscription) rentimiseks 36-kuuliseks perioodiks.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-250396

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

1.7.2019 10:00

Te lezen:

15.7.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

1.7.2019 10:00

Te lezen:

15.7.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

1.7.2019 10:00

Te lezen:

15.7.2019 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: