Leveringen - 295321-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-295321

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-236037)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Bełchatów
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

I.1)Naam en adressen
PGE Systemy S.A.
Warszawa
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

I.1)Naam en adressen
PGE Dystrybucja S.A.
Lublin
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Odnawialna S.A.
Warszawa
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

I.1)Naam en adressen
PGE Obrót S.A.
Rzeszów
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A.
Warszawa
Polen
Contactpersoon: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.swpp2.gkpge.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE

Referentienummer: POST/PGE/PGE/DZ/00074/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek Grupy Kapitałowej PGE („GK PGE”). Dostawy będą obejmowały okres 24 miesięcy i będą miały charakter sukcesywny. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-236037

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: