Diensten - 295350-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Linköping: Software en informatiesystemen

2019/S 120-295350

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationaal identificatienummer: 556004-9727
Postadres: Box 1500
Plaats: Linköping
NUTS-code: SE123
Postcode: 581 15
Land: Zweden
Contactpersoon: Martin Fält
E-mail: martin.falt@tekniskaverken.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tekniskaverken.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdevygzow&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdevygzow&GoTo=Tender
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IGA/IAM Behörighetsstyrning

Referentienummer: 19/155
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser IGA/IAM system. Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300
48700000
48812000
72222300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Syfte och Mål

B har sedan hösten 2018 bedrivit ett projekt för att förenkla, förbättra och i högre utsträckning automatisera hantering av identiteter och behörigheter enligt önskade effektmål avseende höjd säkerhet, ökad effektivitet och kvalitet samt minskade ledtider.

Visionen är att varje användare ska ha rätt behörighet vid varje givet tillfälle.

B ska använda en säker, snabb och korrekt process för behörighetsstyrning som täcker hela livscykeln för den anställde.

Målbilden för projektet:

Etablera en teknisk lösning för behörighetstilldelning, behörighetsgranskning samt återgodkännande/revidering av behörigheter.

Etablera en komplett livscykelhantering för samtliga medarbetare/identiteter för B.

Skapa enhetliga och rollgrupperade alternativt attributsgrupperade behörigheter för personal som har liknande arbetsuppgifter.

Skapa förutsättningar för chefer att enkelt kunna se och förstå vad deras medarbetare har för behörigheter.

Skapa möjlighet för medarbetare att själva via ett gränssnitt beställa behörigheter.

Ge IT-säkerhetsansvariga möjligt att administrera behörighetsrevisioner, antingen automatiskt via schema eller manuellt.

Syftet med upphandlingen är identifiera och teckna kontrakt för en, i enlighet med Bs framtagna kravställning, lämplig produkt för Identity Governance and Administration (IGA) och där tillhörande avtal för produktsupport, underhålls- & supportavtal samt relaterade konsulttjänster för införande av lösningen och konsultstöd till löpande förvaltning.

Omfattning

Projektet omfattar installation samt konfiguration av ett IGA system. Tekniskt inkluderar upphandlingen integration mot ett AD, lönesystem och IFS ekonomisystem. Samtliga nämnda system ska integreras för både inhämtning och provisionering. B kan komma att ansluta ytterligare system till IGA plattformen under avtalstiden med hjälp av tilldelad leverantör, inga garantier för detta lämnas dock.

Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 30/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

5 förlängningar á 12 månader

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019