Diensten - 295368-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Toegangscontrolesysteem

2019/S 120-295368

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A.
A08005795
C/ 60, 21-23, sector A; polígono industrial Zona Franca
Barcelona
08040
Spanje
Contactpersoon: Albert Blasco
Telefoon: +34 932987000
E-mail: ablasco@tmb.cat
Fax: +34 932987300
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tmb.cat

Adres van het kopersprofiel: www.tmb.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FMB
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento CAC L-9

Referentienummer: 14818895
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento del sistema de control de acceso (CAC) de la línea 9.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento del sistema de control de acceso (CAC) de la línea 9.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Las ofertas deberán ser entregadas en sobre cerrado en el domicilio social de la empresa contratante. El sobre deberá indicar: Unidad de Contratación TMB (planta 5-N), expediente: 14818895, licitación: Mantenimiento CAC L-9 y el nombre de la empresa ofertante.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Se establece fianza definitiva del 5 % del precio final ofrecido por el adjudicatario.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

La fecha indicada se refiere a la apertura de los sobres 1 de la licitación y se realizará en acto privado.

Las candidaturas que superen la solvencia técnica y económica, serán debidamente convocadas para el acto público de apertura de los sobres 3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

5 años.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Para solicitar más información pueden dirigirse al espacio habilitado en cada licitación dentro de la Plataforma de Contratación (Tablón de anuncios: Dudas y preguntas). Los gastos ocasionados por la publicación de todos los anuncios relacionados con esta licitación correrán a cargo del adjudicatario. Documentación disponible en la Plataforma Electrónica de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Barcelona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Barcelona
Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Barcelona
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019