Diensten - 295431-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Maaltijdcheques

2019/S 120-295431

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Poczta Polska S.A.
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-940
Land: Polen
Contactpersoon: Wiesław Matoga
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Telefoon: +48 124106033

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.poczta-polska.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych

Referentienummer: PI.TPZ-KR.2600.025.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wyemitowanie i sukcesywna dostawa bonów żywieniowych przeznaczonych dla uprawnionych pracowników Poczty Polskiej S.A. z terenu województwa łódzkiego. Bony winny być w formie papierowej tzn. talon papierowy z nadrukowaną na nim wartością nominalną realizowany na okaziciela w sieci punktów gastronomicznych i sklepów spożywczych dla uprawnionych pracowników Poczty Polskiej S.A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 067 080.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren województwa łódzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów żywieniowych w formie papierowej o nominale 7,00 PLN – w ilości 148 000 szt

2. Bony żywieniowe powinny uprawniać do zakupu wyłącznie: gotowych posiłków profilaktycznych (w kartonach, słoikach, puszkach, itp.) lub do zakupu artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłku. Każdy bon powinien być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać, że na jego podstawie nie można dokonać zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W zakresie jego treści nie będzie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Będzie opatrzony nadrukiem z indywidualnym numerem odróżniającym bon od innych bonów emitowanych zgodnie z Umową.

3. W ramach wydanych bonów winien być zabezpieczony posiłek zawierający około 50-55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczów, 15 % białek oraz posiadającego wartość kaloryczną około 1 000 kcal. Wartości odżywcze posiłków profilaktycznych, kupowanych na podstawie bonów, są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz.279), jak również w przepisach wewnętrznych Zamawiającego (Uchwała nr 91 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7.5.2013 r.).

4. Minimalny okres ważności bonów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii bonów. Każdy bon powinien posiadać zabezpieczenie wykluczające możliwość podrobienia.

5. Wykonawca winien dysponować odpowiednio rozmieszczoną siecią punktów gastronomicznych i/lub sklepów spożywczych, umożliwiającą pracownikom realizację bonów żywieniowych we wskazanych przez Wykonawcę punktach/sklepach na terenie wszystkich 63 miejscowości wymienionych w SIWZ - co najmniej w wymaganej ilości punktów/sklepów w wymienionych miejscowościach wskazanej w SIWZ.

6. Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, liczbę punktów gastronomicznych/sklepów spożywczych, w których będzie można realizować bony żywieniowe. Liczba punktów gastronomicznych/sklepów spożywczych określona przez Wykonawcę musi uwzględniać minimalną liczbę punktów w poszczególnych miejscowościach określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. W przypadku złożenia oferty zawierającej liczbę punktów mniejszą niż określona przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego, oferta zostanie odrzucona.

7. Za punkt gastronomiczny rozumie się każde miejsce, w którym można kupić za bon żywieniowy gotowy posiłek profilaktyczny. Nie będzie uznany za punkt gastronomiczny: kiosk, stragan, kawiarnia oraz inne miejsce niespełniające powyższego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95 %
Kostencriterium - Naam: Ilość punktów realizacji bonów / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania umowy w pełnym zakresie ilościowym. Zmniejszenie ilości zamawianych bonów nie może przekroczyć 30 % całości zamówienia. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych bonów, całkowite wynagrodzenie Dostawcy ulega odpowiednio procentowemu zmniejszeniu. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych bonów, o którym mowa w niniejszym ustępie Dostawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-171354
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kłobucka 25
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 02-699
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 067 080.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 067 080.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019