Diensten - 295468-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Nederland-Dordrecht: Veerboten

2019/S 120-295468

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Dordrecht
Nationaal identificatienummer: 111720547
Postadres: Spuiboulevard 300
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3311 GR
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjan Monshouwer
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787702060

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dordrecht.nl

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/661b23e858d412641dda0fca46a28072
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/661b23e858d412641dda0fca46a28072
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie veerdienst 'Kop van 't Land'

Referentienummer: 190052GDD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34512100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wil voor een periode van 12 jaren een concessieovereenkomst afsluiten met een veerexploitant voor het uitvoeren van de veerdienst. Het doel van deze aanbesteding is om de veerexploitant te selecteren die op basis van de gestelde eisen en kwalitatieve gunningscriteria de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPK) heeft ingediend. De ingangsdatum voor de nieuwe concessie is 1.10.2018.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: Prijs (maximale bijdrage per jaar) Weegfactor: 244000
  • Criterium: Naam: Aspect A: Duurzaamheidsklasse veer (fictieve korting) Weegfactor: 125000
  • Criterium: Naam: Aspect B: Kwaliteit van dienstverlening (fictieve korting) Weegfactor: 75000
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 144
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— betalingen belastingen en premies,

— geen faillissement of surseance van betaling,

— geen valse verklaringen,

— geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— geen faillissement,

— geen crimineel verleden,

— betalingen belastingen,

— geen ernstige beroepsfout,

— geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— geen belangenconflict.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— Eisen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— Eisen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100–125
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2019