Leveringen - 295484-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Netwerken

2019/S 120-295484

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de Infraestructura
Nationaal identificatienummer: S2800643E
Postadres: Paseo de la Castellana, 109, 9ª planta
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28046
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de Infraestructura
E-mail: contratacion_digenin@oc.mde.es
Fax: +34 913955357

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VPpvGdSmXr0%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8IG9ddifWq2iEJrVRqloyA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para la contratación del suministro e instalación de cableado estructurado para la homologación de la Infraestructura Integral de Información del Ministerio de Defensa (I3D)

Referentienummer: 1004219009400
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco para la contratación del suministro e instalación de cableado estructurado para la homologación de la Infraestructura Integral de Información del Ministerio de Defensa (I3D).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019