Leveringen - 295487-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Koblenz: Vuurwapens

2019/S 120-295487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
Nationaal identificatienummer:
Postadres: Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Plaats: Koblenz
Postcode: 56073
Land: Duitsland
Contactpersoon: BAAINBw K2.4
Ter attentie van: TEDREMOVED
E-mail: BAAINBwK2.4@bundeswehr.org
Telefoon: +49 261-400-14812
Fax: +49 261-400-14222

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.evergabe-online.de/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.evergabe-online.de/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.evergabe-online.de/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Bundesamt für Ausrüstung, Înformationstechnik und Nutzung der Bundeswehr via www.evergabe-online.de
Nationaal identificatienummer:
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.evergabe-online.de/

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Bundesamt für Ausrüstung, Înformationstechnik und Nutzung der Bundeswehr via www.evergabe-online.de
Nationaal identificatienummer:
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35320000

Beschrijving
Vuurwapens .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.8.2019 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.