Leveringen - 295520-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Farmaceutische producten

2019/S 120-295520

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Eirik Sverrisson
E-mail: eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108861399.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108861399.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108861399.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LIS 1915 HIV

Referentienummer: 2018/1547
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authorities shall enter into Framework Agreements for pharmaceutical special preparations for the treatment and prevention of HIV according to Annex 3 (Active Ingredient List). The Contracting Authority wants tender offers on all available formulations.

Tender notice on behalf of:

— Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF and (Northern Norway Regional Health Authority, Central Norway Regional Health Authority, South Eastern Norway Regional Health Authority), and

— Helse Vest RHF (Western Norway Regional Health Authority).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 215 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The total scope of the contract is estimated to a maximum AIP of approx. 405 000 000 NOK per annum, based on historical consumption, (see Annex 3 Active Ingredients). This gives a total of approx. 1 215 000 NOK (maximum AIP) over the entire contract period, including options. The contract shall cover the need at all times. The historical consumption is only a guideline for consumption in the coming contract period.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 215 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2019
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework Agreement can be extended for four (4) months at a time for a maximum of twelve (12) months, giving a maximum contract length of 36 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement can be extended for four (4) months at a time for a maximum of twelve (12) months, giving a maximum contract length of 36 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Permission to conducting wholesale activities.

Tenderers must document that they have a wholesale license or production license for its own preparations in the EEA at the time the tender is submitted. Sykehusinnkjøp HF, division medicinal products (LIS) is registered as a medicine intermediary. This means that must Sykehusinnkjøp HF, division medicinal products (LIS) must ensure that the tenderers they negotiate agreements that follow the EU directive on Good Distribution Practice (GDP).

Eventuele minimumeisen:

Permission to conducting wholesale activities.

Tenderers must document that they have a wholesale license or production license for its own preparations in the EEA at the time the tender is submitted.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation and annexes.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-058957
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Noors, Noord-Samisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF avdeling legemidler
Postadres: Grev Wedels plass 7
Plaats: Oslo
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
E-mail: legemidler@sykehusinnkjop.no

Internetadres: www.sykehusinnkjop.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klagenemda for offentlige anskaffelser
Postadres: Postboks 439 Sentrum
Plaats: Bergen
Postcode: 5805
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@kofa.no

Internetadres: http://www.kofa.no

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF avdeling legemidler
Postadres: Grev Wedels plass 7
Plaats: Oslo
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
E-mail: legemidler@sykehusinnkjop.no

Internetadres: www.sykehusinnkjop.no

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019