Leveringen - 295521-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Software en informatiesystemen

2019/S 120-295521

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statsbygg
971278374
Biskop Gunnerus' gate 6
Oslo
0103
Noorwegen
Contactpersoon: Olav B. Myhre
E-mail: olavb.myhre@statsbygg.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/104250393.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Statutory Body
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Building and Construction Work

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VMware — Procurement of Additional Licences and Maintenance

Referentienummer: 2019/1811
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Statsbygg requests tenders for the following:

VMware — procurement of additional licences and maintenance

Statsbygg shall enter a contract with one (1) tenderer.

See statsbygg.no for further information about the organisation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000
48200000
48400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the Framework Agreement is to ensure Statsbygg access to the required and new licences and maintenance of the current procured licences and administration thereof. The Contracting Authority intends to enter a contract with one provider with good competence and an established service network, for each contract area. The Contracting Authority expects good quality, service and efficiency from the contracting party.

Maintenance of the licences shall be included in the first year of the additional procurement of VMware licences. The maintenance contract shall be renewed annually to an agreed price. The maintenance contract for all products shall have the same expiry date.

Statsbygg has an existing Enterprise License Agreement (ELA) with Vmware administered by Evry AS. A new ELA was signed in June 2018 and is valid for 3 years. When this ELA expires, the Contracting Authority will consider signing a new 3-year ELA with VMware.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 082-196176
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

VMware — Procurement of Additional Licences and Maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Crayon AS
Sandakerveien 114A, 0484 Oslo
Oslo
0402
Noorwegen
Telefoon: +47 22891000
E-mail: firmapost@crayon.com
Fax: +47 22891001
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Oslo Tingrett
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019