Leveringen - 295526-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

IJsland-Reykjavik: Strooizout

2019/S 120-295526

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ríkiskaup
Nationaal identificatienummer: 6601694749
Postadres: Borgartun 7c
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS
Postcode: IS-105
Land: IJsland
Contactpersoon: Egill Skúlason
E-mail: egill@rikiskaup.is

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rikiskaup.is

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Salt til rykbindingar og hálkuvarna fyrir Vegagerðina B

Referentienummer: 20923
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rikiskaup, on behalf of the Icelandic Road Administration, requests bids for 5,700 tonnes (+/- 25 %) of new and unused salt (NaCl) for for road use in 2019 with an authorization for extension for 2 x 1 year. Further information can be found in the tender documents that are available at www.tendsign.is

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 74 600 926.68 ISK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IS
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rikiskaup, on behalf of the Icelandic Road Administration, requests bids for 5,700 tonnes (+/- 25 %) of new and unused salt (NaCl) for for road use in 2019 with an authorization for extension for 2 x 1 year. Further information can be found in the tender documents that are available at www.tendsign.is

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stólpavík ehf
Nationaal identificatienummer: 4501460139
Postadres: Fjardargata 11
Plaats: Hafnarfjordur
NUTS-code: IS0
Postcode: 220
Land: IJsland
E-mail: helgimar@simnet.is

Internetadres: http://Stolpavik.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 600 926.68 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kærunefnd útboðsmála
Plaats: Reykjavik
Land: IJsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019