Diensten - 295560-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Drammen: Toldiensten voor autowegen

2019/S 120-295560

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vegfinans AS
Nationaal identificatienummer: 983149499
Postadres: Ingeniør Rybergs gate 99
Plaats: Drammen
NUTS-code: NO
Postcode: 3027
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Dan Isak Olsen
E-mail: dio@vegfinans.no
Telefoon: +47 32808275

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/100302594.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.vegfinans.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collection of toll money

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AutoPASS Roadside Equipment for the Project E134 Damåsen-Saggrenda

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712210
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement, installation and maintenance of roadside equipment for the project E134 Damåsen-Saggrenda.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 631 413.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
31730000
45315100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement, installation and maintenance of roadside equipment for the project E134 Damåsen-Saggrenda.

The contract period is 7 years (from commencement of the maintenance contract) with an option on 1 year at a time for up to 13 years, so that the possible total contract period is 20 years if the options are triggered by the Contracting Authority. The contract comprises delivery, service and maintenance of the collection equipment (under SSA-T and SSA-V).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for the delivery of improved ANPR for additional toll gates.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-116348
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

AutoPASS Roadside Equipment for the project E134 Damåsen-Saggrenda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EFKON GmbH
Postadres: Dietrich-Keller-Straße 20
Plaats: Raaba
NUTS-code: AT
Postcode: 8074
Land: Oostenrijk
E-mail: office@efkon.com
Telefoon: +43 3166990
Fax: +43 3166990600
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 631 413.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vegfinans AS
Plaats: Drammen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any appeals shall be sent to the Contracting Authority via KGV [the implementation tool]. In consideration of the appeals process, we request that appeals are sent to the Contracting Authority at the latest 2 days before the waiting period expires.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019