Diensten - 295567-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines

2019/S 120-295567

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF
974 780 747
Postboks 1192 Sentrum
Oslo
0107
Noorwegen
Contactpersoon: Vera Hellem
Telefoon: +47 94793983
E-mail: vera.hellem@bby.oslo.kommune.no
NUTS-code: NO011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.boligbygg.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309482

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement — Procurement, Operation of and Service Contract for Washing Machines and Tumble Dryers

Referentienummer: 19/15024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42716000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Boligbygg Oslo KF needs a Framework Agreement for the procurement, operation and service of washing machines and tumble dryers. A Framework Agreement will be entered into with one tenderer who can operate and execute service in all of our properties that have access to communal laundry rooms. This currently applies to approx. 40 addresses. The tenderer must also deliver and assemble new goods as required.

The Framework Agreement will replace an existing Framework Agreement that expires on 1.7.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713200
39713210
42716120
42716200
51543400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Boligbygg Oslo KF needs a Framework Agreement for the procurement, operation and service of washing machines and tumble dryers. A Framework Agreement will be entered into with one tenderer who can operate and execute service in all of our properties that have access to communal laundry rooms. This currently applies to approx. 40 addresses. The tenderer must also deliver and assemble new goods as required.

The Framework Agreement will replace an existing Framework Agreement that expires on 1.7.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of the washing machines and tumble dryers / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of the operation and service / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract period will be 2 years, with an option for 1 year + 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract period will be 2 years, with an option for 1 year + 1 year.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-166729
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Framework Agreement — Procurement, Operation of and Service Contract for Washing Machines and Tumble Dryers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KEN Hygiene Systems AS
924 869 860
Oslo
Noorwegen
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 200 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Boligbygg Oslo KF
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Klagenemnda for Offentlige anskaffelser
Bergen
Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019