Leveringen - 295611-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Bazel: Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

2019/S 120-295611

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Basler Verkehrs-Betriebe, BVB
Postadres: Claragraben 55
Plaats: Basel
NUTS-code: CH0
Postcode: 4005
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: simap@bvb.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1081819
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Basler Verkehrs Betriebe BVB
Postadres: Claragraben 55
Plaats: Basel
Postcode: 4005
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: simap@bvb.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gleisanlagen/TS 8141 – Burgfelderplatz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ziel der vorliegenden Submission ist die Beschaffung einer Dreifachkreuzung für den Einbau am Burgfelderplatz in Basel, im bestehenden Gleisnetz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941800
34946220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Basel-Stadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ziel der vorliegenden Submission ist die Beschaffung einer Dreifachkreuzung für den Einbau am Burgfelderplatz in Basel, im bestehenden Gleisnetz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Angebotspreis / Weging: 70 %
Kostencriterium - Naam: Abnahme im Herstellerwerk / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Meilensteine bis zur Auslieferung / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Auftragsabwicklung: Prüfung und Freigabe der Konstruktionspläne durch die BVB / Weging: 10 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/09/2019
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemäss Kapitel 3.8

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Schlusstermin/Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift „nicht öffnen – Angebot Nr. 1046.5 – Gleisanlagen/TS 8141 – Burgfelderplatz/Lieferung einer Dreifachkreuzung“ einzureichen und müssen spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei den Basler Verkehrs-Betrieben vorliegen. Die Angebote können per Post an die Basler Verkehrs-Betriebe geschickt (Datum des Poststempels nicht maßgebend) oder Mo-Do von 7.45-12.00 Uhr und 12.45-17.00 Uhr oder Fr 12.45-16.00 Uhr beim Empfang abgegeben werden. Anbietende sind berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer anwesend zu sein.

Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen) Schriftliche Fragen sind bis am 9.7.2019/Zeit: 12.00 per E-Mail an kurt.zimmerli@bvb.ch zu richten. Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 12.7.2019 allen Anbietenden zugestellt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 22.6.2019, Dok. 1081819. Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 9.7.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019