Diensten - 296308-2017

29/07/2017    S144

Frankrijk-Parijs: Advies en technische bijstand op het gebied van eigendom

2017/S 144-296308

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESMA
Postadres: 103 rue de Grenelle
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75007
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.esma.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2773
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Postadres: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Plaats: Paris Cedex 07
Postcode: 75345
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu
NUTS-code: FR101 Paris
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Advies en technische bijstand op het gebied van eigendom.

Referentienummer: PROC/2017/08.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70000000 Makelaarsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de selectie van een vastgoedadviesbedrijf dat de ESMA de komende maanden zal helpen bij de zoektocht naar toekomstige kantoren (op huurbasis).

Deze vastgoedadviesdiensten bestaan voornamelijk uit:

— „as is”-analyse en behoeftebeoordeling,

— marktonderzoek en beoordelingen van alternatieve opties ter ondersteuning van de ESMA bij de verkenning van de markt,

— strategisch verslag met kosten-batenanalyse, aanbevelingen, selectie en vergelijking van de best beschikbare aanbiedingen op de Parijse markt,

— commerciële, financiële en juridische bijstand bij onderhandelingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ESMA heeft behoefte aan een adviesbedrijf met een groep deskundigen inzake verschillende vastgoeddiensten en de vastgoedmarkt, in het bijzonder inzake commerciële kantoorruimten, die hun deskundigheid delen en bijstand verlenen bij projectbeheer, tot de toekomstige kantoren van de Autoriteit zijn geselecteerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/09/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

kantoren van de ESMA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2017