Služby - 296507-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

30/08/2014    S166

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

2014/S 166-296507

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311106

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ndsas.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.

Kód NUTS SK010 Bratislavský kraj

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto Svrčinovec, úsek Oščadnica Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 550 000 EUR
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.8.2014