Leveringen - 297943-2019

27/06/2019    S122

Frankrijk-Évian: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2019/S 122-297943

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville dÉvian-les-Bains
Postadres: 2 rue de Clermont
Plaats: Évian
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74500
Land: Frankrijk
E-mail: marches-publics@ville-evian.fr
Telefoon: +33 450831090
Fax: +33 450831054
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ville-evian.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automates de paiement et contrôle d'accès des parkings

Referentienummer: 19S0077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché concerne la fourniture et la mise en œuvre des équipements de péage, de contrôle d'accès et de leur gestion pour 4 parcs de stationnement existants de la Ville d'Évian.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
98321100 Barbiersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Automates de paiement et contrôle d'accès des parkings.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 54
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Formulaire DC1 ou DUME.

Les critères de sélection des candidatures sont mentionnés dans le règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Formulaire DC2 ou DUME.

Les critères de sélection des candidatures sont mentionnés dans le règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Les document requis sont les suivants:

— liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 3 dernières années,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019