Diensten - 298069-2018

11/07/2018    S131    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

2018/S 131-298069

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/029
Brussels
1049
België
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Referentienummer: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van het onderzoek is:

— de inkaartbrenging van de meest geschikte bestaande en opkomende oplossingen voor online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen in de EU en wereldwijd en de beoordeling van de risico's en mogelijkheden die ze met zich meebrengen vanuit consumentenperspectief,

— de voorstelling van opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de uitvoering van de beoordeling ervan,

— de identificatie van (een) optie(s) die de voorkeur heeft/hebben en de verstrekking van een projectbeschrijving voor de tenuitvoerlegging ervan.

Het onderzoek moet opties bekijken voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling van particuliere of openbare initiatieven (bijv. online-rekenmachines, openbare databanken, publiek-private initiatieven).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66171000
79312000
79314000
79311410
79311400
72316000
72330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen kantoren. Er zullen maximaal 3 coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant moet de volgende taken uitvoeren en het volgende verstrekken:

1) De uitvoering van de inkaartbrenging en analyse van de bestaande en opkomende oplossingen ter ondersteuning van particuliere beleggers bij de selectie van beleggingsproducten, in het bijzonder:

a) de beschrijving van de instrumenten en diensten, in de Europese Unie en wereldwijd, die beleggers helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen die ze op hun weg vinden bij het zoeken en vergelijken van particulierebeleggingsproducten en de beschrijving van de risico's en mogelijkheden voor consumenten die deze instrumenten gebruiken;

b) de identificatie van Europese en internationale praktijken die als voorbeeld of als uitgangspunt kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een instrument of dienst voor de hele EU;

c) de identificatie van tekortkomingen in bestaande oplossingen; in het bijzonder de beschrijving van de wijze waarop een potentieel belangenconflict dat voortvloeit uit de financieringsmodellen (al dan niet) wordt aangepakt.

2) De voorstelling van minstens 3 opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de beoordeling ervan.

De beschrijving van de voorgestelde opties moet minstens het volgende omvatten:

a) de toegevoegde waarde van de voorgestelde optie voor alle betrokken belanghebbenden;

b) het effect op de bestaande markt en belanghebbenden;

c) synergieën en interoperabiliteit tussen bestaande instrumenten en diensten;

d) de mogelijke vorm en technische opstelling die deze kunnen aannemen, bijv. een online-platform, website, applicatie;

e) het proces voor de gegevensverzameling, -opslag en -consolidatie, met inbegrip van de functies en verantwoordelijkheden van de betrokken spelers;

f) de wijze waarop de presentatie van volledige, eerlijke en makkelijk te begrijpen resultaten zal worden gewaarborgd;

g) de voornaamste belanghebbenden die verantwoordelijk zullen zijn voor de ontwikkeling en het beheer;

h) de financiële noden en de financiële bronnen, in het bijzonder de nood aan openbare financiering op nationaal of EU-niveau en de vorm daarvan;

i) een beschrijving die aangeeft of ze in de EU ten uitvoer kunnen worden gelegd binnen het bestaande wetgevend en regelgevend kader of welke wijzigingen aan de EU-wetgeving nodig zouden zijn;

j) andere wetgevende, regelgevende en technische beperkingen die moeten worden weggewerkt.

Deze opties moeten worden vergeleken met een „business as usual-scenario”, i.e. een organische ontwikkeling van de markt voor gegevensconsolidatie die wordt gestuurd door commerciële entiteiten. Het „business as usual-scenario” moet in het bijzonder rekening houden met het feit dat er reeds private initiatieven zijn die specialistische informatie verstrekken en analytische diensten verlenen voor hun klanten.

3) de voorstelling van een plan voor de tenuitvoerlegging van de optie(s) die de voorkeur geniet(en), in het bijzonder:

a) de identificatie van de optie die de voorkeur geniet en het verklaren van de redenering hiervoor;

b) de verstrekking van een projectbeschrijving die onder andere het volgende moet specificeren: het projectoverzicht, de doelstellingen ervan, de voordelen, de methode voor de tenuitvoerlegging, het tijdschema, de vereisten, de geraamde financiële hulpbronnen en hun vorm en de verwachte resultaten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie de aanbestedingsstukken.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

De inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op 1.10.2018 (14:00) — Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2018