Služby - 298077-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

27/08/2016    S165

Česká republika-Praha: Provádění zákonných auditů

2016/S 165-298077

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
PSČ: 118 10
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257043449

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mfcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Elektronický přístup k informacím: https://mfcr.ezak.cz/vz00001701

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://mfcr.ezak.cz/vz00001701

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytování auditních služeb ESI fondů.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 9: Účetnictví a audit
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ ČESKÁ REPUBLIKA,CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 21 275 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonů auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy – fondy ESI) – Podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánů v přírodě nedostatku personálních zdrojů Auditního orgánu pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv. – Hlavními výstupy v této oblasti budou podklady pro vypracování zpráv o provedených auditech, případně přímo zprávy o provedených auditech. – Provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací. – Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79212300 Provádění zákonných auditů, 79210000 Účetní a revizní služby, 79212100 Provádění finanční kontroly

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel odkazuje na zadávací podmínky uveřejněné na profilu zadavatele.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní činnosti vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky (poskytování auditních služeb) byly prováděny výhradně dodavatelem, nelze je tedy plnit prostřednictvím subdodavatele. Prostřednictvím subdodavatele je možné provádět vedlejší činnosti související s plněním předmětu této veřejné zakázky, a to například obstarávání podkladů, technické a organizační záležitosti, dále podpůrné právní rozbory, rešerše, analýzy, informační memoranda, vyhledávání a rozbor příslušné judikatury a odborných komentářů nebo expertní posudky. Pokud dodavatel zadá část plnění veřejné zakázky subdodavateli, odpovídá zadavateli za škodu, která chybnou nebo vadnou činností subdodavatele zadavateli veřejné zakázky vznikla.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
1. Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ: Seznam nejméně tří významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z veřejných rozpočtů.
2. Dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ: Seznam členů auditního týmu Detailní popis technických kvalifikačních předpokladů je obsažen v zadávacích podmínkách na profilu zadavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
1. Jedna významná služba musí mít celkovou hodnotu ve výši odpovídající nejméně 1 500 000 CZK bez DPH nebo musela být poskytnuta v rozsahu nejméně 750 hodin, a dvě významné služby (každá samostatně) musí mít celkovou hodnotu ve výši odpovídající nejméně 450 000 CZK bez DPH nebo musely být poskytnuty v rozsahu nejméně 225 hodin.
Pokračování v bodě VI.3) Další informace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
MF - 6021/2016/66
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 051-084989 ze dne 12.3.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
17.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek

Místo:

V souladu s § 72 odst. 4 ZVZ se otevírání nabídek nekoná.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Veřejná zakázka bude spolufinancována z Operačního programu Technická pomoc.
VI.3)Další informace
Pokračování bodu III.2.3) Technická způsobilost – Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
2. Tým musí mít nejméně 5 členů a všichni členové týmu musí mít VŠ vzdělání. – Manažer auditního týmu musí mít min. 5 let praxe v řídící nebo kontrolní funkci a zkušenost s vedením nejméně 3 projektů, jejichž součástí bylo zabezpečení auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů. – Minimálně 3 členové auditního týmu musí mít praxi v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů nejméně 3 roky. – Minimálně 3 členové auditního týmu dodavatele musí mít zkušenost s prováděním kontrol nebo auditů na místě dle nařízení č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nebo dle nařízení č. 1303/2013, ze dne 17.12.2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to nejméně u 2 služeb. – Minimálně 2 členové auditního týmu dodavatele musí prokázat znalost anglického jazyka, přičemž minimální úroveň obsahově odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. – Minimálně 3 členové auditního týmu dodavatele musí ovládat český jazyk v mluvené i písemné formě na úrovni rodilých mluvčí.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.8.2016