Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 298474-2017

01/08/2017    S145

Belgicko-Brusel: Program pre partnerské preskúmania v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochrany a riadenia rizika katastrof

2017/S 145-298474

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Poštová adresa: L-86
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ECHO-A3-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2767
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Civilná ochrana a riadenie rizika katastrof.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Program pre partnerské preskúmania v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochrany a riadenia rizika katastrof.

Referenčné číslo: ECHO/A3/SER/2017/07.
II.1.2)Hlavný kód CPV
75000000 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom partnerských preskúmaní je uľahčiť výmenu osvedčených postupov a odporučiť zlepšenia v politike a činnostiach zvládania katastrof skúmaných krajín prostredníctvom vzájomného učenia a odborného preskúmania z krajín vykonávajúcich preskúmanie. Účasť na partnerských preskúmaniach je úplne dobrovoľná, čo sa týka skúmaných krajín, ako aj krajín vykonávajúcich preskúmania. Procesom partnerského preskúmania by sa mal taktiež podporovať politický dialóg, zlepšiť konzistencia a usmerniť pokrok v kritických oblastiach v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochrany a riadenia rizika katastrof.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je ďalej rozvíjať a realizovať program pre partnerské preskúmania 6 dobrovoľníckych krajín, ktoré sa budú skúmať z hľadiska riadenia rizika katastrof/civilnej ochrany (4 štáty zúčastňujúce sa mechanizmu a 1 alebo 2 krajiny zapojené do procesu rozširovania nezúčastňujúce sa mechanizmu, alebo 1 alebo 2 krajiny európskej susedskej politiky).

Program by mal umožňovať všeobecné partnerské preskúmania politík v oblasti riadenia rizika katastrof, ako aj tematické partnerské preskúmania konkrétnych priorít EÚ v oblasti riadenia rizika katastrof/civilnej ochrany, čo sa predovšetkým týka hodnotení rizík, hodnotení spôsobilosti v oblasti riadenia rizík a stratégií pripravenosti, na základe usmernení a rámcov vypracovaných v rámci programu pre partnerské preskúmanie v období rokov 2015 – 2016.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17.12.2013.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Dôkaz o tom, že uchádzači sú oprávnení vykonať zákazku podľa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom zápisu v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo prísažným vyhlásením alebo osvedčením, členstvom v konkrétnej organizácii, výslovným oprávnením alebo zápisom v registri platcov DPH.

Pre britských záujemcov alebo uchádzačov: Upozorňujeme, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa pravidlá prístupu hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách k postupom obstarávania EÚ budú uplatňovať na záujemcov alebo uchádzačov zo Spojeného kráľovstva v závislosti od výsledku rokovaní. V prípade, že sa takýto prístup nezabezpečí podľa platných právnych predpisov, záujemcovia alebo uchádzači zo Spojeného kráľovstva by mohli byť vylúčení z postupu obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/09/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue de la Loi 86, 1040 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: ECHO-A3-SECRETARIAT@ec.europa.eu

V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/07/2017