Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 298475-2017

01/08/2017    S145

België-Brussel: Analyse van de administratieve lasten die voortvloeien uit het GLB

2017/S 145-298475

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Head of Unit DG AGRI C4
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22962249
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2704
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analyse van de administratieve lasten die voortvloeien uit het GLB.

Referentienummer: AGRI-2017-EVAL-04.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Evaluatieonderzoek voor de analyse van de administratieve lasten die voortvloeien uit het GLB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de levering zal doorgaans plaatsvinden in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst sluiten met een enkele contractant voor een periode van 10 maanden met het oog op de voltooiing van een onderzoek naar de analyse van de administratieve lasten die voortvloeien uit het GLB.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De geraamde totale waarde van de opdracht, zoals vermeld in II.1.5 en II.2.6 van deze aankondiging, moet worden beschouwd als maximumbedrag. Inschrijvingen die dit bedrag overschrijden worden dan ook afgewezen. In de prijzen moeten alle kosten zijn inbegrepen; de Europese Commissie zal bijkomende kosten voor de uitvoering van de opdracht niet vergoeden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/09/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Wetstraat 130, Office 10/037, 1049 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 gevolmachtigde vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening van de inschrijvingen bijwonen (een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) moet worden voorgelegd). Inschrijvers die de opening willen bijwonen, moeten eenheid C.4 Evaluatie van het DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling hiervan uiterlijk 1 week vóór de opening via e-mail (zie de contactpunten in I.1) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

b) Voor Britse inschrijvers:

gelieve op te merken dat na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot de EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die zijn gevestigd in derde landen zullen gelden voor inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dergelijke toegang niet is voorzien door de geldende wettelijke bepalingen kunnen inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor deze aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep. Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2017