De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 299224-2022

03/06/2022    S107

Nederland-Haarlem: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2022/S 107-299224

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacqueline Roosendaal
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5872ab54cfa0b0f32a1229a1cf34d34d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5872ab54cfa0b0f32a1229a1cf34d34d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technisch Beheer en Onderhoud gebouwen Provincie Noord-Holland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

PNH wenst voor het technisch onderhoud van haar gebouwen een contract af te sluiten. De aard van de werkzaamheden betreft naast het preventief, correctief en vervangend onderhoud, ook beheeractiviteiten als monitoring, rapportage, functionele controle, energiemanagement, compliance en risicomanagement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie document Vooraankondiging

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Assessment / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2023
Einde: 01/07/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht éénmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van nogmaals 5 jaar.

Zowel de Aanbestedende dienst als de Opdrachtnemer hebben de mogelijkheid gedurende de verlenging de Overeenkomst tussentijds op te

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers,

- Geen crimineel verleden,

- Beroepsbevoegdheid,

- Betalingen belastingen en premies voldaan

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Afdekking beroeprisico,

- Omzet

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie 1 Technisch beheer en onderhoud,

- Kerncompetentie 2 Rijksmonumentale panden,

- Kerncompetentie 3 Energiemanagement,

- Kerncompetentie 4 Installatieverantwoordelijkheid,

- Kerncompetentie 5 Consignatiedienst,

- Kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 of gelijkwaardig,

- Milieuzorgsysteem conform ISO 14001:2015 of gelijkwaardig,

- Beheersing informatieprocessen conform ISO 27001 of gelijkwaardig,

- Een veiligheidsmanagementsysteem volgens VCA of gelijkwaardig,

- Een BRL 6000-21 certificering of gelijkwaardig,

- Technische uitrusting: klantportaal

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 080-215433
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611179
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2022