Služby - 299297-2019

28/06/2019    S123

Belgicko-Brusel: Podpora pre program „Misia: Inovácie“ – inovačná výzva 8 (vodík). Platforma pre výmeny medzi celosvetovými iniciatívami ohľadom stredísk „Hydrogen Valley“

2019/S 123-299297

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Poštová adresa: TO 56-60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: info.procurement@fch.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.fch.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora pre program „Misia: Inovácie“ – inovačná výzva 8 (vodík). Platforma pre výmeny medzi celosvetovými iniciatívami ohľadom stredísk „Hydrogen Valley“

Referenčné číslo: FCH / OP / CONTRACT 249
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Záujem vlád o vodíkové technológie je motivovaná všestrannosťou vodíka, jeho medzisektorovým využitím a potenciálom umožniť výraznú dekarbonizáciu. Hoci mnohé demonštračné projekty úspešne preukázali zrelosť a prínosy jednotlivých vodíkových technológií, obvykle buď v izolácii alebo v obmedzenej veľkosti, životaschopnosť vodíka ako „systémového riešenia“ sa ešte musí preukázať vo väčšom merítku. Berúc do úvahy obmedzenia zdrojov členov programu „Misia: Inovácie“ a limitácie vyplývajúce z časového harmonogramu tohto programu, považuje sa za kľúčové určiť opatrenia, ktoré behom krátkeho času prinesú maximálny vplyv. V tejto súvislosti Európska komisia (prostredníctvom svojho verejno-súkromného partnerstva, spoločného podniku FCH 2) navrhuje vytvoriť globálnu platformu na výmenu informácií v rámci programu „Misia: Inovácie“ – inovačnej výzvy 8, ktorá by uľahčila vznik a realizáciu rozsiahlych vodíkových projektov a využila vedomosti, kde nie sú otázky práv duševného vlastníctva až tak citlivé.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

1 možné predĺženie o maximálne 6 mesiacov

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Horizont 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/08/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/08/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

kancelárie spoločného podniku FCH 2 na adrese Avenue de la Toison d'Or 56-60, 1060 Brussels, BELGICKO.

Na otváranie ponúk je vyhradená zasadacia miestnosť 04/24.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/06/2019