Diensten - 299651-2018

12/07/2018    S132

Verenigd Koninkrijk-Londen: Bankdiensten

2018/S 132-299651

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Plaats: London
NUTS-code: UKI42 Tower Hamlets
Postcode: E14 5EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: EMA-2018-07-FI@ema.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ema.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3787
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bankdiensten

Referentienummer: EMA/2018/07/FI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000 Bankdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Bureau wenst een overeenkomst te sluiten met een bank die voldoet aan de SEPA-voorwaarden en die een hoofdkantoor heeft in een lidstaat van de Europese Unie voor de verlening van bankdiensten met betrekking tot de locatie van het Bureau in Amsterdam. De geselecteerde financiële instelling wordt verwacht betalingen uit te voeren in EUR, betalingen te ontvangen in EUR, een internetgebaseerd onlinebanksysteem ter beschikking te stellen en andere diensten te verlenen zoals kortetermijndeposito en valutawisseldiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 325 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in 1.3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 325 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in 1.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in 1.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie het internetadres vermeld in 1.3.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie het internetadres vermeld in 1.3.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Geneesmiddelenbureau, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5EU, Verenigd Koninkrijk.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijver mag maximaal 1 vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om veiligheidsredenen moeten inschrijvers zich binnen de gestelde termijn (zie de uitnodiging tot inschrijving) melden om tot de opening te worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Gelieve op te merken dat er slechts 1 inschrijving per inschrijver mag worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: 30 Churchill Place
Plaats: London
Postcode: E14 5EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefoon: +44 2036606000
Internetadres: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2018