Diensten - 300452-2022

03/06/2022    S107

Finland-Helsinki: Personenvervoer zonder dienstregeling

2022/S 107-300452

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimat
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1 Manner-Suomi
Land: Finland
E-mail: contracts.fdflogcom@mil.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.puolustusvoimat.fi/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tilausajopalvelut 2021–2026, 115/KAARTJR/22, Diaari 5623

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tilausajopalvelujen hankinta

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 880.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tilausajopalvelujen hankinta

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 248-617435
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

115/KAARTJR/22

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ryhmittymä Ventoniemi Oy ja Linjaliikenne Martti Laurila Oy
Nationaal identificatienummer: 0131640-2
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI1 Manner-Suomi
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 880.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Sörnäistenkatu 1
Plaats: Helsinki
Postcode: 00580
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2022