Leveringen - 301524-2020

29/06/2020    S123

Tsjechië-Brno: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 123-301524

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253409)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Český metrologický institut
Nationaal identificatienummer: 00177016
Postadres: Okružní 772/31
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 638 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Dalibor Täuber
E-mail: verejnezakazky@cmi.cz
Telefoon: +420 602523046
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cmi.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CMI

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabezpečení mailové komunikace formou sandboxingu – 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem VZ je uzavření kupní smlouvy na dodávku a implementaci komplexního řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů, které zajistí především:

1. komplexní ochranu e-mailové komunikace Zadavatele;

2. kontrolu souborů vkládaných manuálně či automaticky prostřednictvím portálového rozhraní dodaného a implementovaného Dodavatelem v rámci realizace tohoto řešení dle požadavků a procesů Zadavatele.

V rámci dodaného řešení požaduje Zadavatel řešit antivirovou, antispamovou ochranu a také ochranu před ransomware, malware a dalšími druhy známých či ještě neznámých škodlivých software, a to včetně detekce a ochrany před tzv. zero-day útoky. Součástí předmětu VZ je kromě dodávky samotného řešení i jeho implementace a zprovoznění, plná integrace do současného ICT prostředí zadavatele a otestování, zaškolení uživatelů a správců. Předmětem VZ je rovněž uzavření smlouvy na služby podpory dodaného řešení po dobu neurčitou. Předmět VZ je blíže s...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253409

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 28/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 28/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: