Leveringen - 302377-2018

13/07/2018    S133

Duitsland-Göttingen: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2018/S 133-302377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Göttinger Entsorgungsbetriebe
Nationaal identificatienummer: DE-115 303 707
Postadres: Rudolf-Wissell-Str. 5
Plaats: Göttingen
NUTS-code: DE91C Göttingen
Postcode: 37079
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle – Zimmer 102
E-mail: vergabestelle@goettingen.de
Telefoon: +49 551400-2310
Fax: +49 551400-3201

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.geb-goettingen.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.vergabe.rib.de

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Umschlagbaggers

Referentienummer: 150_2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200 Containerladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C Göttingen
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2018