Diensten - 302969-2019

01/07/2019    S124    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Marketingdiensten

2019/S 124-302969

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Duits Verkeersbureau
Amstelveenseweg 642
Amsterdam
1081 JJ
Nederland
Contactpersoon: Manuela Hagener
Telefoon: +31 203113926
E-mail: manuela.hagener@d-z-t.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.germany.travel/en/germany/about-us/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=266031
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=266031
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het Duits Verkeersbureau zoekt een 'Full-service Mediabureau'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor 2019/2020 zoekt het Duits Verkeersbureau een gekwalificeerd full-service Mediabureau dat ons bij het realiseren van verschillende marketingcampagnes ondersteunt.

Het doel van de marketingcampagnes is enerzijds om in reizen geïnteresseerde consumenten naar onze campagnepagina’s te halen en anderzijds om brand awareness voor het vakantieland Duitsland te creëren.

Het is belangrijk dat uitgesloten wordt dat onlinemaatregelen, zoals data-targeting, niet op politiek incorrecte pagina’s landen en de opdracht van de DZT schaden (trefwoord: 'Brand safety check').

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Afhankelijk van de resultaten die aan het einde van de samenwerkingsperiode (12 maanden vanaf contractsluiting) worden geëvalueerd, bestaat de mogelijkheid om het contract met maximaal 12 maanden te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen:
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen:
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V
Beethovenstraße 69
Frankfurt
60325
Duitsland
E-mail: daniel.volaric@d-z-t.com

Internetadres: http://www.germany.travel

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2019