Leveringen - 303129-2020

30/06/2020    S124

Polen-Świecie: Elektriciteit

2020/S 124-303129

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Świecie
Postadres: ul. Wojska Polskiego 124
Plaats: Świecie
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-100
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.swiecie.eu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bukowiec
Postadres: ul. Dr Fl. Ceynowy 14
Plaats: Bukowiec
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-122
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Dragacz
Postadres: Dragacz 7a
Plaats: Dragacz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-134
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dragacz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Drzycim
Postadres: ul. Podgórna 10
Plaats: Drzycim
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-140
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.drzycim.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lniano
Postadres: ul. Wyzwolenia 7
Plaats: Lniano
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-141
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.lniano.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nowe
Postadres: pl. Św. Rocha 5
Plaats: Nowe
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-170
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gminanowe.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Świecki
Postadres: ul. Gen.Józefa Hallera 9
Plaats: Świecie
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-100
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.csw.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pruszcz
Postadres: ul. Główna 33
Plaats: Pruszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-120
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.pruszcz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Świekatowo
Postadres: ul. Dworcowa 20 A
Plaats: Świekatowo
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-182
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.swiekatowo.lo.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta
Postadres: ul. Nowodworskiego 9-13
Plaats: Tuchola
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-500
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tltuchola.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Tuchola
Postadres: pl. Zamkowy 1
Plaats: Tuchola
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-500
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.miasto.tuchola.pl/Article/get/id,22272.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Tucholski
Postadres: Pocztowa 7
Plaats: Tuchola
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 89-500
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bippowiat.tuchola.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.
Postadres: Plac Św. Rocha 5
Plaats: Nowe
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-170
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pumnowe.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła sp. z o.o. w Sulnówku
Postadres: Sulnówko 74 c
Plaats: Świecie
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-100
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.swiecie.eu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spółka Komunalna Błysk sp. z o.o.
Postadres: Wyzwolenia 1
Plaats: Pruszcz
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-120
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://blysk.internetdsl.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vistula-Park Świecie sp. z o.o
Postadres: Sienkiewicza 3
Plaats: Świecie
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-100
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vistulapark.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Postadres: Parkowa 3
Plaats: Świecie
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 86-100
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefoon: +48 523332312
Fax: +48 523332351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zwik.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bip.swiecie.eu/index.php?app=przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.bip.swiecie.eu/index.php?app=przetargi
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Referentienummer: OR.271.15.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. do 1 187 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 14 963,11 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 10 016,99 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ,

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 4 946,12 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Stosowane okresy rozliczeniowe: Grupa taryfowa B, C2x – 1 m-c, Grupa taryfowa C1x, G, R – 2 m-ce

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL618 Świecki
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Powiatu Świeckiego i Powiatu Tucholskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 617 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 10 016,99 MWh, z tego:

Strefa I 6 585,11 MWh

Strefa II 2 421,60 MWh

Strefa III 1 010,28 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

7. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.)

8. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 - Elektryczność.

9. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu

Własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez zamawiającego lub jego Pełnomocnika dane do zmiany sprzedawcy.

10. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 17 umów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.swiecie.eu/index.php?app=przetargi, postępowanie Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL618 Świecki
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Powiatu Świeckiego i Tucholskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 570 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 4 946,12 MWh, z tego:

Strefa I 4 032,98 MWh

Strefa II 913,14 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.)

7. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 - Elektryczność.

8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu

Własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez zamawiającego lub jego Pełnomocnika dane do zmiany sprzedawcy.

9. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 9 umów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.swiecie.eu/index.php?app=przetargi, postępowanie Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755 ze zm.).

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) Warunki udziału w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

6. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może wygenerować JEDZ wykorzystując nieodpłatne narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych dostępne pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – dotyczy wszystkich części zamówienia - zamawiający żąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów opisanych opisanych szczegółowo w Rozdz. VII SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7,ppkt 1-7 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego.Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 8 wykonawca przekazuje zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną sumę gwarancyjną oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wymaganych przez zamawiającego środków finansowych lub zdolności kredytowej.

Eventuele minimumeisen:

Część 1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych).

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych).

Część 2

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy 00/100 złotych).

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złotych).

W przypadku składania oferty na Części 1 i 2 zamówienia

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100 złotych).

Oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw energii elektrycznej o wymaganym wolumenie oraz do wymaganej ilości punktów poboru.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw energii elektrycznej

Część 1

O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8.000 MWh (osiem tysięcy) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

Część 2

O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 4.000 MWh (cztery tysiące) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

W przypadku składania oferty na Części 1 i 2 zamówienia

O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 12 000 MWh (dwanaście tysięcy) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w łącznej wysokości 5 % wartości zawieranych umów, zgodnie z poniższym opisem: Część 1 zamówienia: wykonawca wniesie 17 zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej z zamawiającymi umowy oraz Część 2 zamówienia: wykonawca wniesie 8 zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej umowy, z wyłączeniem Umowy zawieranej z Gminą Świekatowo.

3. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne dla Stron postanowienia umowy. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów Umowy (§ 17 Istotne dla Stron postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, pokój numer 32.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Planowany termin wszczęcia kolejnego postępowania II kwartał 2021r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: na część 1 zamówienia: 80.000,00 zł, na część 2 zamówienia 35.000,00,00 zł.

2. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego: http://www.bip.swiecie.eu/index.php?app=przetargi, postępowanie Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

3. Ofertę /Formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozporządzeniu RM, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa (obie części)

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020