We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 304378-2019

02/07/2019    S125    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Technische bijstand bij de verwezenlijking van het 5de voortgangsverslag van de Europese Commissie over hernieuwbare energie

2019/S 125-304378

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy
Postadres: Rue Demot 24-26
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ENER-Tender-2019-478@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand bij de verwezenlijking van het 5de voortgangsverslag van de Europese Commissie over hernieuwbare energie

Referentienummer: ENER/C1/2019-478
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze opdracht is het verstrekken van technische bijstand bij de uitwerking van een EC-verslag over de vooruitgang die is geboekt door de 28 EU-lidstaten inzake het inzetten en ondersteunen van hernieuwbare energiebronnen, in overeenstemming met de vereisten vermeld in artikel 23 van Richtlijn 2009/28/EG. Het rapport zal ook de monitoring van de duurzaamheid van biobrandstoffen en de indirecte verandering van landgebruik omvatten zoals vastgelegd in art. 17 en 23 zoals gewijzigd door Richtlijn 2015/1513.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:

De taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Vergaderingen tussen de contractant en de Commissie zullen plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de opdracht is het verlenen van technische bijstand bij de voorbereiding van het 5de voortgangsverslag van de Europese Commissie over hernieuwbare energie in Europa. Deze bijstand omvat:

— het verzamelen van gegevens over, de analyse van en de beoordeling van de voortgang bij de inzet van hernieuwbare energie, en van de nationale maatregelen ter bevordering van een dergelijke inzet, in de 28 EU-lidstaten, op basis van de voortgangsverslagen van de lidstaten inzake hernieuwbare energie die begin 2020 worden ingediend, andere verslagen en studies, en eigen onderzoek,

— het verzamelen van gegevens over de EU-markten voor biobrandstof, biomassa en biogas en de effecten van de consumptie in de EU van biobrandstof, biomassa en biogas.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020-werkprogramma 2018-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving meedelen. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na ontvangst van de kennisgevingsbrief waarin het resultaat van de aanbesteding wordt meegedeeld of, bij ontstentenis daarvan, van de datum waarop de eiser hiervan op de hoogte werd gebracht. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Nidergerünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2019