Služby - 304379-2019

02/07/2019    S125

Luxembursko-Luxemburg: Rámcová zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa údržby zariadenia na meranie vyhoreného jadrového paliva (FDET fork detektory) a podvodných detektorov na počítanie koincidencie (UWCC) (pre čerstvé palivo)

2019/S 125-304379

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Energy
Poštová adresa: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2530
Štát: Luxembursko
E-mail: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa údržby zariadenia na meranie vyhoreného jadrového paliva (FDET fork detektory) a podvodných detektorov na počítanie koincidencie (UWCC) (pre čerstvé palivo)

Referenčné číslo: ENER/E1/2019-440-11
II.1.2)Hlavný kód CPV
38500000 Kontrolné a testovacie prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Na splnenie svojich povinností podľa kapitoly VII Zmluvy o Euratome používa Európska komisia meracie zariadenie na overenie jadrového paliva pod vodou v rámci svojich kontrolných činností. Konkrétne nástroje navrhnuté na tento účel sú takzvané „fork“ detektory FDET (pre vyhoreté palivo) a podobné podvodné detektory na počítanie koincidencie (UWCC) (pre čerstvé palivo MOX). Kontrolóri Komisie používajú Fork a UWCC detektorové systémy v jadrových zariadeniach v celej Európskej únii. S cieľom uskutočniť a zabezpečiť nepretržitú a spoľahlivú prevádzku prístrojov sa plánuje uzavretie rámcovej zmluvy o obstarávaní služieb na údržbu týchto detektorov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Európska komisia vlastní celkom 29 jednotiek detekčného systému FDET (na overovanie vyhoreného paliva) a 5 jednotiek UWCC (na overovanie čerstvého paliva MOX), ktoré boli zakúpené od 2 dodávateľov:

Studiencentrum voor Kernenergie – Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK-CEN), Mol, Belgicko

a

A.N. Technology Ltd, Wallingford-Oxfordshire, Spojené kráľovstvo (ANTECH).

Od uchádzača sa bude požadovať vykonanie nasledujúcich prác:

— funkčné skúšky detektorov,

— skladovanie kompletných FDET (Fork)/UWCC detekčných systémov,

— dekontaminácia FDET (Fork)/UWCC detekčných systémov,

— ad hoc služby údržby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/09/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/09/2019
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Európska komisia, DG Energy, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 LUXEMBURSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2019