Služby - 304913-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

02/09/2016    S169    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Liberec: Územní plánování a architektura krajiny

2016/S 169-304913

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Statutární město Liberec
00262978
nám. Dr. E. Beneše 1
K rukám: Ing. Alena Bláhová
460 59 Liberec
Česko
Tel.: +420 485243499
E-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.liberec.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

Elektronický přístup k informacím: https://zakazky.liberec.cz/vz00000771

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Liberec.

Kód NUTS CZ051

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha). Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon). Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. Územní studie krajiny bude sloužit jako územně plánovacího podklad, který stanoví (vymezí) koncepci využívání a uspořádání krajiny v měřítku a podrobnosti odpovídající rozsahu území obce s rozšířenou působností.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71400000, 71250000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 500 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.6.2019

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je vázáno na písemné prohlášení objednatele, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky. Pokud objednatel takové písemné prohlášení nevydá ani do 30. 9. 2017 nenabude smlouva účinnosti a pozbude platnosti. Zadavatel stanovil celkovou maximální nabídkovou cenu na 5 700 000 CZK bez DPH.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona dle § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení. V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:
A. uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů;
B. uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;
C. uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Pro tuto veřejnou zakázku dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží:
— osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování a v oboru krajinářská architektura, nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.);
— osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 Sb.;
— osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.;
— úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle zákona č. 200/1994 Sb.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s § 56 odst. 2 předloží dodavatel:
— seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. V seznamu bude uveden: název objednatele, předmět obdobné služby, doba plnění významné služby, kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit. Přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;
— seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: jméno a příjmení, odbornost, vzdělání, autorizace či oprávnění, délka odborné praxe (bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedeným způsobem (seznamem + osvědčeními) doložil doklady o realizaci územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, nebo odborné studie a posouzení ve vazbě na odbornost nutnou pro splnění zadání ÚSK:
— minimálně 2 zakázek v oboru územního plánování pro území nad 100 ha nebo obec nad 2 000 obyvatel,
— minimálně 1 zakázky v oboru ochrany přírody nebo hodnocení krajiny pro území nad 50 ha,
— minimálně 1 zakázky v oboru vodního hospodářství nebo ochrany a hodnocení půdního fondu,
— minimálně 1 zakázky v oboru geografie nebo dálkového průzkumu země nebo mapování.
Požadavky na tým ( seznam specialistů) – informace viz bod VI.3).
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano
uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: Viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi ne
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Celková nabídková cena. Váha 60

2. Návrh metody řešení. Váha 30

3. Kvalita ukázek výstupů. Váha 10

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
PR/HA 3/16
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 102-182708 ze dne 28.5.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
4.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 4.10.2016 - 10:00

Místo:

Na adrese zadavatele (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, zasedací místnost č. 114.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se může zúčastnit max. 1 zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: IROP, výzva č. 9 „Územní studie“: Prioritní osa: 3, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Specifický cíl: 3.3, Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
VI.3)Další informace
Bližší informace o týmu: Požadavky na tým – tým složený z vedoucího týmu, zástupce vedoucího týmu a dalších členů týmu a tým bude v souhrnu splňovat tyto požadavky:
— minimálně 1 z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
— minimálně 1 z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru krajinářská architektura nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
— minimálně 1 z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 Sb.
— minimálně 1 z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.
— minimálně 1 z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru mapování, fotogrammetrie případně dálkového průzkumu země, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
— minimálně 1 z členů týmu doloží úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle ustanovení § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
— minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru hodnocení krajiny a krajinného rázu, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
— minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky řešení protipovodňové a protierozní ochrany, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let.
Uvedené požadavky mohou být u jednotlivých členů týmu kumulovány.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29.8.2016