Leveringen - 305189-2020

30/06/2020    S124

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Brandstoffen

2020/S 124-305189

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Bristol
Postadres: 4th Floor, Augustine's Courtyard, Orchard Lane
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
Postcode: BS1 5DS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rebecca.scott@bristol.ac.uk
Telefoon: +44 1179289000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bristol.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liquid Fuels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of fuels to site generators.

Red and white diesel and green gas oil and gas oil.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fuels — red and white diesel and green gas oil and gas oil.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/09/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020