Diensten - 305672-2019

02/07/2019    S125

Polska-Katowice: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2019/S 125-305672

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12, pok. 69
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.us.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.us.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego

II.1.2)Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się Wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki Uczelni, Domy Studenckie, Domy Asystenckie do codziennego sprzątania w dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku) oraz powierzchni średniej w miesiącu do sprzątania sobotnio-niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J. M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 077 380.69 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obiekty zlokalizowane na terenie miast: Katowice, Boguchwałowice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, Boguchwałowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice i Boguchwałowice.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 357 884.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Chorzów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chorzów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 342 736.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Sosnowiec

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 949 145.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Cieszyn

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cieszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyn

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 427 614.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/08/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
14/08/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019