Diensten - 305672-2019

02/07/2019    S125

Polen-Katowice: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 125-305672

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Śląski
Postadres: ul. Bankowa 12, pok. 69
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-007
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@us.edu.pl
Fax: +48 323592048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.us.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.dzp.us.edu.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 077 380.69 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miast: Katowice, Boguchwałowice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 357 884.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Chorzów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 342 736.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Sosnowiec

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 949 145.10 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Cieszyn

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 427 614.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
14/08/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2019