Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 305672-2019

02/07/2019    S125    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Katowice: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 125-305672

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Śląski
Postadres: ul. Bankowa 12, pok. 69
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A
Postcode: 40-007
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@us.edu.pl
Fax: +48 323592048

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.us.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.dzp.us.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 077 380.69 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miast: Katowice, Boguchwałowice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 357 884.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Chorzów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 342 736.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Sosnowiec

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 949 145.10 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Cieszyn

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 427 614.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
14/08/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2019