Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 306104-2021

18/06/2021    S117

Slovensko-Bratislava: Ťažkotonážne motorové vozidlá

2021/S 117-306104

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 098-254266)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11944/summary

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb

Referenčné číslo: MAGS OVO 51406/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34140000 Ťažkotonážne motorové vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je dodanie 22 ks vozidiel spolu s 52 ks nadstavieb, ktoré budú slúžiť na údržbu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom zákazky sú tri rôzne typy podvozkov vrátane ich úprav a nadstavieb.

Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých povinných prehliadok v záručnom servise, ako aj čiastočné zabezpečenie dodania služieb mimozáručného servisu. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na štyri roky, počas ktorých si verejný obstarávateľ bude môcť objednávať podvozky a nadstavby.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/06/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 098-254266

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Stručný opis
Namiesto:

Predmetom tejto zákazky je dodanie 22 ks vozidiel spolu s 52 ks nadstavieb, ktoré budú slúžiť na údržbu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom zákazky sú tri rôzne typy podvozkov vrátane ich úprav a nadstavieb.

Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých povinných prehliadok v záručnom servise, ako aj čiastočné zabezpečenie dodania služieb pozáručného servisu. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na štyri roky, počas ktorých si verejný obstarávateľ bude môcť objednávať podvozky a nadstavby.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

má byť:

Predmetom tejto zákazky je dodanie 22 ks vozidiel spolu s 52 ks nadstavieb, ktoré budú slúžiť na údržbu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom zákazky sú tri rôzne typy podvozkov vrátane ich úprav a nadstavieb.

Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých povinných prehliadok v záručnom servise, ako aj čiastočné zabezpečenie dodania služieb mimozáručného servisu. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na štyri roky, počas ktorých si verejný obstarávateľ bude môcť objednávať podvozky a nadstavby.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 18/06/2021
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 30/06/2021
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 18/06/2021
Miestny čas: 13:20
má byť:
Dátum: 30/06/2021
Miestny čas: 13:40
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:

Miesto: Zasadacia miestnosť č. 19, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava.

V súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení a usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie sa otváranie ponúk uskutoční v rovnakom čase zároveň elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváranie majú prístup uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

má byť:

Miesto: Zasadacia miestnosť č. 19, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváranie majú prístup uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: